Open menu

Aansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden

Vragen? 010 - 288 44 86
Aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor tolken en vertalers

Auteur: Jan Machiel Butter, NGTV, gepubliceerd in Linguaan 2015|2, blz. 45-48.

Hoeveel tolken en vertalers hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Wat is het belang van een dergelijke verzekering en hoe goed is de dekking die doorgaans wordt geboden? De realiteit geeft aan dat veel tolken en vertalers met het probleem worstelen. Sommigen hebben een verzekering, maar zijn er niet altijd tevreden over. Anderen vinden de voorwaarden niet toereikend of de verzekering te duur en gaan onverzekerd door het leven. Een paar jaar terug besloot het toenmalig bestuur in te gaan op de vraag van de leden om te kijken naar de mogelijkheid om te onderhandelen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat, eventueel aangevuld met bedrijfsaansprakelijkheid. Na twee jaar onderhandeling ligt er nu een speciaal product voor alle leden, aangeboden door verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid en verzekeraar Markel. Goede voorwaarden, een redelijke premie en gemakkelijk af te sluiten. En naast dat alles geheel vrijwillig: ieder lid is vrij zelf af te wegen of hij/zij ingaat op het aanbod.

De vraag van de leden

In februari 2013 deed het bestuur een oproep aan de leden om zitting te nemen in een Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het bestuur ging daarmee in op de vraag van de leden of er onderhandeld kon worden over een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en eventueel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor NGTV-leden. De afgelopen twee jaar heeft de Commissie de verschillende offertes vergeleken, verslag uitgebracht aan het bestuur en onderhandeld met verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid en verzekeraar Markel.

Het resultaat is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met speciale voorwaarden voor alle NGTV-leden. Het geheel is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het NGTV en verzekeringsmakelaar Schouten. Benadrukt moet worden dat er geen collectieve overeenkomst is afgesloten: er is slechts onderhandeld over een speciaal aanbod voor NGTV-leden. De overeenkomst legt dus geen enkele verplichting op: iedereen kan zelf afwegen of hij/zij gebruikmaakt van het aanbod of niet. Dat neemt niet weg dat de commissie gelooft dat de voorwaarden van de verzekering in vergelijking met andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor tolken en vertalers buitengewoon gunstig zijn. In het onderstaande vindt u een beschrijving van een aantal belangrijke punten van de verzekering. 

Medische, juridische en technische vertalingen

Er zijn verzekeringen die specifieke eisen stellen bij bepaalde specialisaties. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een verzekering alleen dekking voor medische vertalingen biedt, indien de vertaler zijn of haar vertaling eerst door een medisch deskundige heeft laten lezen. Iedere vertaler weet dat deze eis in de praktijk onhaalbaar is: veel vertalingen worden gemaakt onder tijdsdruk en wie garandeert dat de deskundige altijd beschikbaar is? Afgezien daarvan worden wij in het huidige PE-tijdperk juist geacht voortdurend te werken aan onze eigen deskundigheid.

Het is kortom cruciaal dat een BAV geen (onnodige) beperkingen oplegt ten aanzien van alle denkbare gevoelige gebieden waarop tolken en vertalers zich begeven: medisch, juridisch, technisch of wat dan ook. Integendeel, een verzekering moet juist daar dekking bieden waar het gevaar van een claim op de loer ligt. In de door het NGTV uitonderhandelde polisvoorwaarden worden dergelijke beperkingen daarom in het geheel niet opgelegd. 

Algemene voorwaarden en contracten met bemiddelaars

Het is uiteraard raadzaam om altijd de eigen algemene voorwaarden te voeren. Het NGTV heeft uitstekende standaardvoorwaarden die alle leden integraal dan wel in aangepaste vorm kunnen voeren. De praktijk is echter weerbarstig. Bij eigen klanten in Nederland is het doorgaans geen probleem, maar een klant in het buitenland is bv. niet altijd geneigd het Nederlands recht en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter te aanvaarden en dat is wel opgenomen in de algemene voorwaarden van het NGTV. Stel nu dat een potentiële klant uw voorwaarden niet accepteert? Is dat dan een breekpunt en laat u de opdracht dan schieten? Waarschijnlijk niet.

Ook in eigen land wordt u soms gedwongen van uw eigen voorwaarden af te zien. Wie de laatste jaren aanwezig is geweest bij bijeenkomsten van het NGTV, weet dat de contracten die sommige vertaalbureaus aan tolken en vertalers opleggen, een regelmatig punt van discussie zijn. Een van de onprettige kanten van deze contracten is dat u daarmee als tolk of vertaler uw eigen algemene voorwaarden laat vallen. Dit laatste kan vergaande implicaties hebben. Wanneer het voeren van eigen algemene voorwaarden als eis is opgenomen in de polisvoorwaarden van uw verzekering, bent u na ondertekening van het contract in één klap onverzekerd voor alle opdrachten van het desbetreffende vertaalbureau.

In de speciale polisvoorwaarden van de BAV voor NGTV-leden wordt het voeren van de eigen algemene voorwaarden niet als voorwaarde gesteld: niet in die zin dat anders dekking ontbreekt, maar ook niet in de zin dat het eigen risico veroorzaakt. Dit laatste is zelfs tamelijk uniek. Uiteraard wordt iedereen aangeraden zo veel mogelijk wel de eigen algemene voorwaarden toepasselijk te verklaren en mee te zenden. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan levert dit geen enkel probleem op voor de dekking en het eigen risico. 

Werelddekking, jurisdictie en toepasselijk recht

Veel vertalers werken over de grens. Contacten met buitenlandse vertaalbureaus zijn allang geen uitzondering meer. Daarnaast is er ook in de vertaalwereld sprake van globalisering: Nederlandse vertaalbureaus worden overgenomen door buitenlandse bureaus, aanbestedingen worden internationaal uitgezet, en ook directe klanten kunnen (soms zonder dat u er zelf erg in hebt) buitenlandse moedermaatschappijen hebben. Deze trend zal de komende jaren alleen maar toenemen. Wereldwijde dekking is dus, met name voor vertalers, een noodzaak. Sommige verzekeringen bieden EU-dekking. Dat is een eerste stap. In het NGTV lopen echter genoeg vertalers Russisch rond. Die hoeven we niet uit te leggen dat de EU maar een zeer arbitraire en ontoereikende afbakening is.

Maar ook als een verzekering wel werelddekking biedt, kunnen zich complicaties voordoen. Eerder werd al verwezen naar het probleem van de voorwaarden. Stel: de verzekeraar biedt werelddekking, maar vijf pagina’s verder in de voorwaarden staat dat te allen tijde de eigen algemene voorwaarden moeten worden gevoerd. Als gezegd, een buitenlandse opdrachtgever zal die voorwaarden niet snel accepteren. Werelddekking is dan al snel een wassen neus.

Hetzelfde probleem geldt bij jurisdictie en toepasselijk recht. In uw algemene voorwaarden wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Maar als die voorwaarden niet zijn geaccepteerd, is op een claim van bijvoorbeeld een Franse klant dan nog wel het Nederlands recht toepasselijk? De kans is groot dat het Franse recht toepasselijk is. Elke buitenlandse klant die een claim indient, doet dit bij voorkeur op basis van zijn eigen recht en wellicht zal ook de ‘eigen’ nationale rechter bevoegd zijn. In dit geval zal voor een buitenlandse rechter een procedure op basis van dat rechtsstelsel gevoerd moeten worden. U zult begrijpen dat de bijbehorende kosten dan nog forser zullen zijn dan bij een procedure in Nederland op basis van Nederlands recht. Het is daarom cruciaal dat een verzekering geen beperkingen in dat opzicht oplegt. Ook hierin wordt voorzien door de speciale voorwaarden van de BAV voor NGTV-leden. 

Beroepsaansprakelijkheid voor de VS

Binnen de verzekering voor NGTV-leden geldt één uitzondering. Dit betreft de dekking voor de VS. Als u als vertaler – voor tolken zal dit minder snel voorkomen – opdrachten verricht voor een Amerikaanse opdrachtgever, dan bent u alleen verzekerd als u uw eigen voorwaarden voert. Dat zal in de praktijk niet eenvoudig zijn: Amerikaanse klanten zullen niet snel de NGTV-voorwaarden accepteren. Bovendien geldt een eigen risico en is ook het verzekerde bedrag beperkt. We moeten echter reëel zijn: gezien de Amerikaanse ‘claimcultuur’ biedt op dit moment geen enkele verzekeraar VS-dekking zonder beperkingen. Misschien dat hier in de toekomst nog nader over kan worden onderhandeld. 

Inloop en uitloop

Een ander belangrijk punt is de inloop. Inloop betreft de dekking voor claims die na het afsluiten van de verzekering worden ingediend voor fouten in werk dat vóór de ingangsdatum van de verzekering is geleverd is. Sommige verzekeringen kennen hier beperkingen: inloop van slechts één jaar, alleen inloop als de verzekeringnemer al eerder verzekerd was of extra kosten – het zijn allemaal varianten die voorkomen. De lengte van de inloop en de voorwaarden die daarvoor gelden, vormden daarom een belangrijk aandachtspunt. In de praktijk is het vooral belangrijk dat inloop minimaal vijf jaar bedraagt, omdat dit de termijn is waarin claims doorgaans verjaren. Voor de speciale voorwaarden voor NGTV-leden zijn we echter onbeperkte inloop overeengekomen.

Ook de uitloop – het na opzegging van de verzekering gedekt blijven voor claims die de verzekerde periode betreffen – vormde een aandachtspunt. Wat gebeurt er als u of de verzekeraar de verzekering opzegt? Kan iemand die met pensioen gaat of van werk verandert, zijn of haar verzekering opzeggen en toch voldoende beschermd blijven tegen eventuele claims met betrekking tot de periode dat hij of zij nog actief was als tolk/vertaler? We hebben geregeld dat u bij opzegging automatisch een aanbod van de verzekeraar ontvangt om gedurende drie jaar tegen 75% van de jaarpremie verzekerd te blijven.

Een ander punt: wat gebeurt er als u uw NGTV-lidmaatschap beëindigt? Kunt u dan alles gewoon voortzetten? Dat zou vreemd zijn. De verzekering is immers bedoeld voor leden en er moet dus een verschil zijn met wat iemand als niet-lid aan voorwaarden krijgt aangeboden. Valt u dan automatisch overal buiten? Ook dat leek ons ongewenst. De gemaakte afspraak is nu dat de verzekering bij opzegging van het NGTV-lidmaatschap tegen een premieverhoging van 25% kan worden voortgezet, maar dan wel op basis van de standaardvoorwaarden van de verzekeraar. De speciale voor NGTV-leden bedongen voorwaarden komen dan dus te vervallen. 

Koppeling met bedrijfsaansprakelijkheid

Uit een enquête van de Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen uit 2014 bleek dat de leden aanzienlijk minder belang hechten aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dan aan een BAV. De kans op problemen met bedrijfsaansprakelijkheid wordt niet al te groot geacht. Een veel voorkomend misverstand is echter dat u in dergelijke gevallen ook wel toekunt met een WA-verzekering. Als u op weg bent naar een klant en u veroorzaakt schade, dan geldt uw particuliere WA-verzekering in principe niet. U kunt het misschien wel zo regelen, maar helemaal zuiver op de graad is dat niet. Bent u echter bij een klant thuis of op kantoor, of veroorzaakt u schade tijdens een vertaalcursus of een NGTV-bijeenkomst, dan wordt het een stuk moeilijker om aanspraak te doen op uw WA-verzekering.

Veel verzekeraars kiezen er daarom voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te koppelen. Uiteraard is dat ook in hun eigen voordeel: de kans op grote claimbedragen in verband met bedrijfsaansprakelijkheid is voor vertalers immers gering. Gelukkig zijn de extra kosten van een AVB vaak beperkt (sommige verzekeraars bieden de AVB zelfs aan als gratis extra service, maar dat is natuurlijk weinig meer dan een truc om een gecombineerd pakket te verkopen...). Ook in het speciale aanbod voor NGTV-leden zijn BAV en AVB verplicht gekoppeld, maar ook in dit geval zijn de extra kosten op jaarbasis gering. 

Gerechtelijke kosten

Uiteraard zijn dit slechts een paar van de aandachtspunten van de commissie en valt er nog veel meer te melden over de verzekering. Het zou te ver voeren alles te noemen. Een laatste punt dat niet onvermeld mag blijven, is dat in geval van een claim ook alle gerechtelijke kosten worden vergoed. Let wel: daaronder valt niet de gerechtelijke kosten benodigd om uw vordering op een wanbetaler te innen: daar is een (zakelijke!) rechtsbijstandverzekering voor nodig.

De vergoeding van gerechtelijke kosten lijkt vanzelfsprekend, maar ook hierin zijn er verschillen tussen verzekeringen. De verzekering voor NGTV-leden omvat expliciet vergoeding van kosten en wettelijke rente, kosten van verweer in een civiele of arbitrageprocedure, kosten van verweer in verband met alternatieve geschillenbeslechting, kosten van verweer in een straf-, administratief- of tuchtrechtelijke procedure, schaderegelingskosten en bereddingskosten. Slechts bij de VS-dekking worden die kosten aan een eigen risico en een maximumbedrag gekoppeld, voor het overige zijn dergelijke kosten onbeperkt gedekt en geldt geen apart eigen risico. 

Tot slot

Nog even de belangrijkste punten op een rijtje. De BAV omvat:

  • geen beperkingen voor medische, juridische en technische vertalingen (en geen implicaties hiervan voor het eigen risico);
  • geen verplichting tot het voeren van eigen algemene voorwaarden (en geen implicaties hiervan voor het eigen risico), en geen beperkingen ten aanzien van contracten met bemiddelaars;
  • werelddekking en geen beperkingen ten aanzien van jurisdictie en toepasselijk recht, al gelden er beperkingen voor de VS;
  • onbeperkte inloop en een gedegen uitloopregeling;
  • koppeling met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
  • vergoeding van alle gerechtelijke en rentekosten. 

Het is wel belangrijk te benadrukken dat de Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geen verzekeringsmakelaar is. De commissie heeft geen marktbreed onderzoek gedaan en houdt ook niet continu de markt bij. Daarnaast kan het gebeuren dat aanbieders hun product aan het speciale aanbod voor NGTV-leden aanpassen en de onderscheidende voorwaarden van de verzekering (ten dele) overnemen. Dat moeten we dan maar zien als een positieve vorm van marktwerking. Ten slotte moet worden vermeld dat u aan de tekst van dit artikel geen rechten kunt ontlenen: de tekst van de door u af te sluiten polisvoorwaarden bepaalt de voorwaarden van uw verzekering.

De Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is er echter van overtuigd dat dit een zeer degelijk product is en dat hiermee aan alle leden van het NGTV een goede optie wordt geboden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Roos, Schouten Zekerheid via
010 - 288 44 86 of stuur Nicolette Roos een e-mail.