Open menu

Aansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden

Vragen? 010 - 288 44 86
Aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: heb ik daar wat aan?

Auteur: Marco Anink, gepubliceerd in Linguaan 2015|3, blz. 4-6.

In februari 2013 is binnen het NGTV een Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gevormd. Uiteindelijk is het speciaal voor NGTV-leden uitonderhandelde verzekeringspakket in november 2014 tijdens de ALV gepresenteerd. Op de ALV van mei 2015 is de overeenkomst die het NGTV hierover voor zijn leden heeft gesloten definitief bevestigd. De verzekeringsmakelaar is Schouten Zekerheid, de verzekeraar is Markel en tot dit pakket behoren een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Inmiddels melden zich steeds meer geïnteresseerden. Jan Machiel Butter schreef in de vorige Linguaan al over het totstandkomingsproces van dit pakket. In deze bijdrage hoop ik u door middel van 17 vragen en antwoorden een beter idee te geven van wat er met dit pakket nu wel en niet mogelijk is. Daarbij aangetekend wel het volgende: dit is geen advies. Op grond van de Wet op het financieel toezicht zou ik u overigens ook in het geheel niet mogen adviseren!

Vraag 1: Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt eventuele beroepsfouten: bijvoorbeeld een nalatigheid, vergissing, verzuim of onachtzaamheid die u bij uw bedrijfsuitoefening veroorzaakt. Dat hoeft niet eens een verkeerde vertaling te zijn. Ook een verkeerd getal of een vergeten vertaling kan tot grote schade leiden.

Vraag 2: Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)?
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiële schade die u bij uw bedrijfsuitoefening veroorzaakt. Bijvoorbeeld schade die u tijdens uw tolkopdracht bij uw opdrachtgever toebrengt aan een (kostbare) vaas of schade die u veroorzaakt tijdens een cursus of tijdens een bijeenkomst van het NGTV. Werkt u voornamelijk vanuit huis, dan is dit risico dus relatief beperkt. Maakt u gebruik van werknemers, dan bent u aansprakelijk voor zowel schade die zij veroorzaken als (letsel)schade die zij oplopen. Overigens is het onderscheid tussen BAV en AVB bij het pakket dat voor NGTV-leden is uitonderhandeld van beperkt belang: dit pakket bevat zowel een BAV als een AVB.

Vraag 3: Ik word aansprakelijk gesteld. Welke kosten worden nu precies vergoed?
Stel meteen de verzekeraar op de hoogte, zodat die kan beslissen wat er moet gebeuren. Wanneer er dekking is op grond van de polis, worden vervolgens alle juridische kosten vergoed, ook die van een eventuele tuchtrechtelijke procedure. Uiteraard zal de verzekeraar ook een eventuele schadevergoeding aan uw opdrachtgever uitbetalen.

Vraag 4: Geldt er een eigen risico?
Ja, er geldt een eigen risico van € 250,- per aanspraak. Als u al dekking heeft voor uw Amerikaanse opdrachtgevers, geldt daarvoor een eigen risico van € 750,- per aanspraak.

Vraag 5: Ben ik ook verzekerd als ik geen gebruik maak van een revisor, een tweede lezer? Of geldt dan een verhoogd eigen risico?
Ja, ook dan bent u gewoon verzekerd. En nee, er geldt dan geen verhoogd eigen risico.

Vraag 6: Ben ik ook verzekerd als ik geen gebruik maak van algemene voorwaarden of als ik gedwongen ben mijn eigen algemene voorwaarden op te geven, bijvoorbeeld omdat ik een raamovereenkomst van een vertaalbureau onderteken? Of geldt dan wel een verhoogd eigen risico?
Ook in dit geval bent u gewoon verzekerd. Tamelijk uniek van dit pakket is dat dan zelfs geen verhoogd eigen risico geldt.

Vraag 7: Bestaat er dekking onder het verzekeringspakket voor mijn specialisme?
Ja, voor alle specialismen bestaat (in beginsel) dekking.

Vraag 8: Ik werk voor veel internationale opdrachtgevers, o.a. uit Rusland en Azië. Ben ik daar onder dit pakket ook voor verzekerd?
Jazeker, en zonder beperkingen. Alleen voor opdrachtgevers uit de Verenigde Staten geldt een uitzondering.

Vraag 9: Ik werk (vooral) voor opdrachtgevers uit de Verenigde Staten. Ben ik daar op grond van dit pakket ook voor verzekerd?
In beginsel niet. Het verzorgen van dekking voor aansprakelijkheid onder ‘Amerikaans recht’ is in verband met de Amerikaanse ‘claimcultuur’ simpelweg te duur. Alleen als u met de opdrachtgever afspreekt dat het Nederlands recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is, bent u daarvoor verzekerd. Maar ook dan is er sprake van een verhoogd risico en wordt de dekking substantieel beperkt.

Vraag 10: Mijn opdrachtgever stelt mij aansprakelijk op grond van een (beweerdelijke) fout, eist dat ik het werk (gratis) nogmaals verricht en betaalt voorlopig mijn factuur niet. Zijn de kosten van de onbetaalde factuur en/of het werk dat ik nogmaals moet verrichten met dit pakket verzekerd?
Nee, dergelijke kosten worden met dit pakket niet vergoed. Heeft u juridische hulp nodig, dan kunt u daarvoor een (zakelijke) rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Vraag 11: Ik zet wel eens een opdracht uit bij andere vertalers. Ben ik daar ook voor verzekerd?
Ja, zowel beroepsfouten van u, uw hulppersonen als uw werknemers vallen onder de dekking.

Vraag 12: Ben ik ook verzekerd voor beroepsfouten die ik heb gemaakt voordat ik het verzekeringspakket heb afgesloten, maar waar ik nog niet van wist toen ik dat deed?
Ja, als u niet aansprakelijk was gesteld vóór u het verzekeringspakket afsloot, bent u hiervoor verzekerd. Ongeacht hoe lang geleden de beroepsfout is begaan.

Vraag 13: Kan ik tussentijds opzeggen?
In beginsel niet: het betreft een overeenkomst voor een jaar met een opzegtermijn van twee maanden. Wel kunt u de verzekeringen tussentijds opzeggen op het moment dat de verzekeraar tussentijds voorwaarden (zoals de premie) zou wijzigen.

Vraag 14: Kan ik na beëindiging van mijn vertaal- en/of tolkpraktijk mijn verzekeringen beëindigen, maar nog wel verzekerd blijven voor eventuele schade als gevolg van fouten uit het verleden?
Ja, dat kan, voor een periode van 3 jaar, dit tegen 75% van de jaarpremie. Deze zgn. ‘uitloopdekking’ kunt u afsluiten door hierom schriftelijk te verzoeken binnen een maand na afloop van de verzekeringen.

Vraag 15: Kan ik mijn lidmaatschap bij het NGTV beëindigen en toch verzekerd blijven?
Ja, hoewel opgemerkt moet worden dat het NGTV dat zou betreuren en dat het een pakket voor NGTV-leden betreft. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, wordt de verzekering per de volgende contractdatum beëindigd. U kunt niettemin verzekerd blijven, zij het tegen een jaarlijkse premietoeslag van 25% en zonder de uitonderhandelde voorwaarden voor NGTV-leden. Het pakket wordt dan voortgezet op basis van de standaardvoorwaarden van de verzekeraar en de specifieke voordelen voor NGTV-leden komen te vervallen.

Vraag 16: Hoeveel kost het pakket?
U kunt kiezen uit twee opties: het verschil bestaat uit de verzekerde som per aanspraak en per jaar op grond van de BAV. De prijzen van de verzekeringspakketten zijn € 405,- en € 475,- excl. 21% assurantiebelasting. Deze prijzen zijn geldig tot 2018.

Vraag 17: Ik wil het verzekeringspakket graag afsluiten. Hoe doe ik dat?
Op deze website kunt u een offerte bij Schouten Zekerheid aanvragen. Deze ontvangt u binnen 7 dagen. Vervolgens kunnen zij het verzekeringspakket voor u afsluiten. Heeft u elders nog een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lopen, dan kunnen zij deze voor u opzeggen.

Verder benadruk ik nogmaals de slotzinnen van Jan Machiel Butter in zijn bijdrage over het verzekeringspakket in de vorige Linguaan, die ook voor mij gelden: “Het is wel belangrijk te benadrukken dat wij als commissie geen verzekeringsmakelaar zijn. Wij hebben geen marktbreed onderzoek gedaan en houden ook niet continu de markt bij. Ook kunnen aanbieders hun product aan het speciale aanbod voor NGTV-leden aanpassen. Dat moeten we gewoon maar zien als een positieve vorm van marktwerking. Ten slotte kunt u aan de tekst van dit artikel geen rechten ontlenen: de tekst van de door u af te sluiten polisvoorwaarden bepaalt de voorwaarden van uw verzekering. Als commissie zijn we er echter wel van overtuigd dat dit een zeer degelijk product is en dat hiermee aan alle leden van het NGTV een goede optie wordt geboden.”

Mocht u overigens te maken hebben met (andere) juridische aangelegenheden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

mr. Marco Anink is advocaat bij RWV Advocaten te Leiden
m.anink@rwv.nl
071-750 22 00

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Roos, Schouten Zekerheid via
010 - 288 44 86 of stuur Nicolette Roos een e-mail.