Open menu

Aansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden

Vragen? 010 - 288 44 86
Aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Hoe goed bent u beveiligd tegen digitale risico’s?

Bijna dagelijks horen we erover op tv of lezen we erover in de krant: datalekken, hacks, diefstal van gevoelige gegevens. Maar hoe schrikbarend al die verhalen ook zijn, het lijkt toch vaak heel ver van ons bed. Immers, de typische doelwitten van cybercriminelen, maar ook die van klokkenluiderorganisaties zoals WikiLeaks, zijn multinationals, overheidsinstellingen, financiële instellingen e.d. Hoe groot is eigenlijk het risico dat een freelance vertaler wordt gehackt?

Tekst Jan Machiel Butter

De meeste verhalen die wij horen via de media – bijv. over uitgelekte e-mails van politici, datalekken bij grote bedrijven etc. – staan ver af van de praktijk van tolken en vertalers. Op het moment dat er echter gegevens op straat komen te liggen van een bedrijf dat ook over uw gegevens beschikt, komt het allemaal al een stuk dichterbij. Denk bijvoorbeeld aan datalekken zoals recentelijk bij Yahoo, en ook niet zo lang geleden bij KPN. Maar het is natuurlijk nog iets heel anders om zelf het slachtoffer te worden van een hack. Is het reëel om te vrezen dat kleine ondernemingen en zelfstandigen op enig moment in de toekomst ook aan de beurt zijn?

De eerste vraag die zich dan opdringt is: valt er iets bij ons te halen? Het antwoord daarop is simpel: ja. Allereerst natuurlijk de persoonsgegevens. Identiteitsdiefstal is inmiddels een bekend verschijnsel. Uiteraard kan elke particulier daarmee te maken krijgen, maar laten we ons richten op de praktijk van ons vak. Iedereen die wel eens werkt voor een vertaalbureau, weet dat deze bij inschrijving bijna altijd vragen om een kopie van uw paspoort. U maakt een scan van uw paspoort en slaat deze op onder de naam ‘scan_paspoort.pdf’ of iets in die trant. Vervolgens stuurt u dit bestand, zodra de situatie zich aandient, mee als bijlage naar het vertaalbureau. In dit geval zou het verstandiger zijn het bestand niet op te slaan, maar na verzending van uw pc te verwijderen, uiteraard met de vervelende consequentie dat u uw paspoort dan telkens weer opnieuw moet scannen. (En dan moeten we ook nog maar hopen dat de bemiddelaars die onze gegevens opvragen, zelf goed beveiligd zijn...)

Maar daarnaast beschikken wij ook over gevoelige informatie van klanten. Stel, u vertaalt een financieel persbericht met daarin de kwartaalcijfers van een beursgenoteerde onderneming of de aankondiging van een fusie of overname. Tot aan het moment van vrijgave gaat het hier om beursgevoelige informatie die beter niet in handen kan komen van derden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat geheimhoudingsverklaringen – van zowel bemiddelaars als eigen klanten – binnen onze sector aan de orde van de dag zijn.

De kans mag dan klein zijn, wij zullen toch moeten accepteren dat wij in de toekomst een potentieel doelwit zijn van hackers. De volgende vraag die dan moet worden gesteld is: hoe zit het met onze aansprakelijkheid? Het ligt voor de hand te denken dat deze aansprakelijkheid valt onder de bedrijfsaansprakelijkheid. Dat is echter niet het geval, aangezien het hier niet gaat om schade aan personen of zaken. Valt cyberaansprakelijkheid dan onder de beroepsaansprakelijkheid? Helaas al evenmin, aangezien het hier geen fout bij de inhoudelijke beroepsuitoefening betreft. Anders gezegd, ook indien u een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten – bij ongeacht welke aanbieder – bent u niet hiervoor verzekerd.

Dat alles neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid wel nadrukkelijk wordt neergelegd bij de tolk/vertaler. En daarbij gaat het niet alleen om de eerder genoemde geheimhoudingsverklaringen, maar ook om de raamcontracten die door veel vertaalbureaus aan hun tolken en vertalers worden voorgelegd. Regelmatig bevatten deze een bepaling op grond waarvan de tolk/vertaler wordt geacht ‘alle nodige voorzorgen’ te nemen om de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen. In dat laatste geval rijst dus de vraag: hoe ver gaan die ‘voorzorgen’ nu eigenlijk?

De redactie van de Linguaan heeft Schouten Zekerheid – aanbieder van de speciale beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor leden van het NGTV – bereid gevonden om met ons mee te denken en een speciale checklist voor onze beroepsgroep op te stellen. Op basis van deze lijst kan iedereen zelf een inschatting maken van de mate waarin hij/zij beveiligd is en zichzelf zou moeten beveiligen tegen dit potentiële gevaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Roos, Schouten Zekerheid via
010 - 288 44 86 of stuur Nicolette Roos een e-mail.